ARBETE PÅ VÄG: GRUNDUTBILDNING VÄGARBETARE

Kursen ger intyg i APV steg 1.1 och 1.3 samt APV nivå 1. Registrering av ditt utbildningsbevis i ID06 kompetensdatabas ingår i priset.

PRIS: 2 300 kr (exkl. moms)

Målgrupp

Den här utbildningen ger både allmän grundkunskap, enligt APV steg 1.1 och APV nivå 1, samt kunskap enligt APV steg 1.3. Kompetensen är ett grundkrav för att få utföra arbeten där du beträder vägbanan eller vägslänten, det vill säga alla arbeten som berörs av passerande fordonstrafik. 

Det kan bland annat gälla om du utför vaktarbeten, beläggningsarbeten eller servicearbeten i eller på en anläggning. Du ska även ha denna kompetens om du är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordning.

 

Det kan krävas ytterligare kompetens, beroende på vilken typ av arbete du ska utföra. Om du ska framföra någon form av väghållningsfordon krävs till exempel APV steg 1.2 eller APV nivå 2, (beroende på om du arbetar i ett nytt eller gammalt kontrakt). Gäller det dig kan du i stället för den här kursen välja den som heter Grundutbildning Entreprenör eller Konsult, så får du kunskap och intyg även för APV steg 1.2 och APV nivå 2.

För specifika roller och uppgifter krävs även kompetens inom APV steg 2 och 3. Då behövs den här utbildningen som förkunskap.

Innehåll

Utbildningen förklarar, med hjälp av bland annat V3-principen, hur en vägarbetsplats bör vara uppbyggd samt vad man ska tänka på för att öka säkerheten. Vi betonar vikten av att uppmärksamma, analysera och åtgärda alla risker och går igenom vad som gäller vid riskbedömning och uppförande av en handlingsplan. Det handlar om att bidra till en trygg arbetsmiljö, att veta vem som har ansvar för vad, och att veta vad som krävs av dig när det gäller till exempel personlig skyddsutrustning. Utbildningen går igenom vägmärken och vad du ska tänka på vid utmärkning, samt vad som gäller för tunga skydd och utrustning. Det handlar också om att känna till de lagar, krav och föreskrifter som rör ditt arbete samt grundregler och fakta kring trafiksäkerhet och olyckor. Vidare diskuteras trafikanters beteende och vikten av att tänka på oskyddade trafikanter. Vi går även igenom grunderna för arbete som vakt samt vad som gäller vid användning av lots.

Upplägg och tidsåtgång

Utbildningen består av 16 lektioner. Varje lektion är cirka 5–15 minuter plus tillhörande repetitionsfrågor. Utbildningen innehåller även ett slutprov. Tidsåtgången varierar beroende på din förkunskap och på hur många gånger du vill se lektionerna och göra repetitionsfrågorna. Generellt rekommenderar vi att personer med erfarenhet totalt avsätter cirka 4 timmar för att genomföra den här utbildningen.