ARBETE PÅ VÄG: GRUNDUTBILDNING FORDONSFÖRARE

Kursen ger intyg i APV steg 1.1 och 1.2 samt APV nivå 1&2. Registrering av ditt utbildningsbevis i ID06 kompetensdatabas ingår i priset.

PRIS: 2 300 kr (exkl. moms)

Målgrupp

Den här utbildningen ger både allmän grundkunskap, enligt APV steg 1.1 och APV nivå 1, samt kunskap enligt APV steg 1.2 och APV nivå 2. Kompetensen är ett grundkrav för att få köra någon form av väghållningsfordon.

Tänk på att det inkluderar alla fordon som används vid vägarbeten. Det gäller alltså även motorredskap och traktorer, personbilar vid exempelvis projektering och trafikdirigering, samt lastbilar som används för transporter (lastning eller lossning).

Det kan krävas ytterligare kompetens, beroende på vilken typ av arbete du ska utföra. APV steg 1.3 krävs till exempel för att få utföra arbete vid en väg med passerande fordonstrafik. Gäller det dig kan du i stället välja utbildningen som heter Grundutbildning Entreprenör eller Konsult, så får du kunskap och intyg även för APV steg 1.3.

För specifika roller och uppgifter krävs även kompetens inom APV steg 2 och 3. Då behövs den här utbildningen som förkunskap.

Innehåll

Utbildningen går igenom vad som gäller för olika typer av väghållningsfordon. Vi tittar närmare på vilka vägmärken och anordningar som får monteras på fordon, vad du ska tänka på vid utmärkning samt regler och krav gällande utrustning, last och redskap på fordon.

Utbildningen förklarar även, med hjälp av bland annat V3-principen, hur en vägarbetsplats bör vara uppbyggd samt hur man kan öka säkerheten. Vi går igenom vad som gäller för vägmärken, tunga skydd och utrustning i stort.

Det handlar om att bidra till en trygg arbetsmiljö, att veta vem som har ansvar för vad samt vad som krävs av dig när det gäller till exempel personlig skyddsutrustning.

Vi betonar vikten av att uppmärksamma, analysera och åtgärda alla risker och går igenom vad som gäller vid riskbedömning och uppförandet av en handlingsplan. Det handlar också om att känna till de lagar, krav och föreskrifter som rör ditt arbete och vi tittar närmare på kapitel tolv i trafikförordningen, som berör just väghållningsfordon. Vi går också igenom grundregler och fakta kring trafiksäkerhet och olyckor samt diskuterar trafikanters beteende och vikten av att tänka på oskyddade trafikanter.

Upplägg och tidsåtgång

Utbildningen består av 17 lektioner. Varje lektion är cirka 5–15 minuter plus tillhörande repetitionsfrågor. Utbildningen innehåller även ett slutprov. Tidsåtgången varierar beroende på din förkunskap och på hur många gånger du vill se lektionerna och göra repetitionsfrågorna. Generellt rekommenderar vi att personer med erfarenhet totalt avsätter cirka 4 timmar för att genomföra den här utbildningen.