5 steg till en säkrare vägarbetsplats

I dag oroar sig drygt nio av tio vägarbetare för att vistas på vägen, på grund av bristande säkerhet. Det framgår i en ny rapport från SEKO, ”Med fara för livet – en rapport om vägarbetarnas arbetsmiljö, 2019”. Med tanke på att de inte har något val – vägen är ju deras arbetsplats, deras vardag, deras verklighet – så är det en alarmerande hög siffra.
Bild nyhetsbrev
För tio år sedan låg den på knappt hälften. Men vägarbetarna upplever att trafikanternas respekt för arbetsplatsen har minskat, hastighetsbegränsningen förbi vägarbetet ignoreras och skällsord, hot och våld förekommer i större utsträckning i dag än för tio år sedan.

Många intressenter

Det finns inga snabba lösningar för att skapa en säker arbetsplats eftersom det är många olika intressen som styr en vägarbetares arbetsmiljö.
  • Trafikverket och kommunerna, som är stora väghållare, gör upphandlingar i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen men måste samtidigt ha trafikanternas intressen för ögonen.
  • Trafikanternas prioritet är oftast bara att komma fram, gärna så snabbt och smidigt som möjligt.
  • Entreprenörerna tävlar mot varandra när de lämnar anbud och pressar priset för att vinna. Det är inte ovanligt att det sparas in på just säkerhetsarbetet, vilket speciellt kan ses bland underentreprenörer.
  • Allmänheten, som bor i anslutning till vägarbetsplatsen, vill slippa tung trafik på smågator förbi hem och skolor.

Vad kan du som entreprenör göra?

Säkerhetsarbetet påbörjas redan i planeringen, där en omledning av trafiken är det bästa ur säkerhetssynpunkt. Man låter helt enkelt trafiken ta andra vägar långt ifrån arbetsplatsen. Tyvärr är detta ofta svårt att genomföra eftersom trafiken då i stället måste passera genom tät bebyggelse med trånga passager och skolor, där man inte vill ha in tung trafik.
Men även om det inte går att åstadkomma en arbetsplats helt utan passerande trafik, finns det mycket du kan göra för att öka säkerheten på just din arbetsplats. Här kommer fem saker att tänka på:

1. Sänk den verkliga hastigheten

Det absolut viktigaste, och enklaste, sättet att öka säkerheten är att sänka den verkliga hastigheten på passerande trafik. Det vill säga den hastighet trafikanterna verkligen har, oavsett vad det står på uppsatta vägmärken.
Lägre hastighet innebär mindre risk för olyckor och lindrigare konsekvenser, om en olycka trots allt skulle hända. Hastigheten är avgörande för hur allvarliga följder en olycka får. Enligt Trafikverkets beräkning skulle minst 30 liv per år kunna räddas om vi sänker hastigheten med så lite som 2 km i timmen.
Att sänka trafikanternas verkliga hastighet gör du genom att möblera vägen så att de tvingas köra långsammare. Det kan du göra på en rad olika sätt. Vanligast är att använda sig av chikan, avsmalning av körfält eller farthinder. Ibland är en kombination den mest effektiva lösningen.

2. Använd energiupptagande skydd

Olika former av energiupptagande skyddsanordningar bör alltid användas om det går, och inte enbart när det är ett kontraktskrav. Men tänk på att montera dem rätt och var noga med skyddets arbetsbredd. Annars ger de bara en falsk säkerhet.
I trånga miljöer är det tyvärr ofta svårt att använda tunga skydd, eftersom de inte är konstruerade för och testade under sådana förutsättningar. Men arbete pågår med att ta fram godkända barriärer även för dessa tillfällen.

3. Ge tydlig information och vägledning

Rent generellt har vi människor svårt att ta till oss mycket information på en gång. Eftersom trafikanterna oftast har fokus på att komma fram, helst så snabbt som möjligt, kör många dessutom för fort vilket gör det ännu svårare att hinna uppfatta all information.
Detta är alltså ännu en anledning att se till så hastigheten sänks. Men tänk också på att hålla skyltningen så enkel och tydlig som möjligt så att trafikanterna verkligen uppfattar varningar och förstår hur och var de ska köra. Att ha för många vägmärken blir bara förvirrande!

4. Tänk på framkomligheten

Försök att se på vägarbetsplatsen ur trafikanternas perspektiv. En avstängning som för dem inte känns motiverad skapar bara irritation. Därför kan det vara bra att anpassa trafikavstängningen efter arbetsintensiteten, om det finns möjlighet. Kanske kan avstängningen se annorlunda ut på kvällar och helger jämfört med på vardagar när arbetet pågår för fullt.
Ju tydligare och smidigare vägarbetsplatsen upplevs för alla som måste passera, desto större respekt visar de för det pågående arbetet och för de regler som gäller. Och ju mindre köer och ju lättare det är att ta sig fram, desto mindre frustration. Och desto säkrare för både trafikanter och vägarbetare!

5. Gör en egen riskbedömning

Något som ofta glöms bort men som är otroligt viktigt är att du själv gör din egen riskbedömning. Varje dag. Det handlar om att du ska ta dig en funderare över vilka arbetsuppgifter du ska utföra, vilka risker som kan finnas och vad du ska göra föra att undvika att du själv eller någon annan skadas. Frågor som är bra att fundera kring innan du går ut på en vägarbetsplats är:
  • Syns jag, har jag rätt varselkläder?
  • Vilken skyddsutrustning behöver jag?
  • Var och hur passerar trafiken?
  • Ska jag arbeta bakom något skydd?
  • Var kan jag vistas tryggt och säkert?
Givetvis ska du även ta del av den allmänna riskanalysen och de ordnings- och skyddsregler som finns på arbetsplatsen.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Att majoriteten av alla vägarbetare upplever att de inte känner sig säkra på sin arbetsplats är ett problem som branschen måste komma till rätta med. För det är en branschfråga. Inte en fråga enbart för de entreprenörer som har sin personal ute på vägarna. Men vi måste hjälpas åt. De punkter som presenteras i den här artikeln är ett sätt att börja, för dig som har vägen som din arbetsplats. Kanske jobbar ni redan så här i dag.
Kanske kan upphandlingar göras på ett annorlunda sätt så att åtgärderna för trafiksäkerhet redan är prissatta av väghållaren. Ett annat sätt att ta sig an problemet är att se över de lagar, förordningar och föreskrifter som berör området. Men vi skulle även behöva en opinionsbildning riktad mot trafikanterna som upplevs sakna respekt för vägarbetarna. Frågan är om inte samhället borde ta större ansvar när vi faktiskt i princip har en hel yrkesgrupp som känner sig otrygg på sin arbetsplats.
Det finns helt enkelt många olika plan att jobba på när det gäller säkerheten vid vägarbetsplatser. Det gäller bara att börja.
Jenny Eberlén, 1 November 2019